Wybierz sklep partnerski:

vents24.pl
sklepvents.pl


FAQ

Co to jest timer w wentylatorze?

Układ elektroniczny powodujący przedłużone działanie wentylatora po jego wyłączeniu /zwłoka czasowa/.

Jak podłączyć wentylator z timerem?

Konieczne jest zasilanie trzyżyłowe: zero robocze, faza załączająca z włącznika zewnętrznego lub obwodu oświetlenia, faza podtrzymująca pracę "na zwłoce" od 1 do 20 min. - bezpośrednio z puszki.

Co to jest higrostat w wentylatorze?

Układ elektroniczny pobudzający wentylator do pracy, po przekroczeniu zadanego progu wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Jak podłączyć wentylator z higrostatem?

Dopuszczalne jest zasilanie dwużyłowe: zero robocze + faza z puszki /wówczas wentylator działa w trybie automatycznym - załącza się po przekroczeniu zadanego progu wilgotności i kończy pracę po osiągnięciu dopuszczalnego, zadanego progu wilgotności powietrza/. Wentylator tego typu posiada integralnie "timer", który można uaktywnić na drodze zasilania trzyżyłowego: zero robocze, faza załączająca, faza podtrzymująca pracę "na zwłoce" od 1 do 20 min./patrz wentylator z timerem/. Nadrzędną funkcją tego układu jest jednak higrostat, który załącza się automatycznie po wykryciu zwiększonej wilgotności powietrza.

Co to jest czujnik ruchu?

Układ elektroniczny pobudzający wentylator do pracy na skutek ruchu osoby wchodzącej do pomieszczenia.

Jak podłączyć wentylator z czujnikiem ruchu?

Podłączenie na przewodzie dwużyłowym: zero robocze + faza, czujka ruchu pobudza wentylator do pracy, po ustaniu ruchu w pomieszczeniu działa "timer" - zwłoka czasowa do 1 do 20 min.

Do czego służy zawór zwrotny w wentylacji?

Zawór zwrotny zapobiega cofaniu się powietrza w stosunku do założonego kierunku jego przepływu /ciąg wsteczny w kominie, awaria wentylatora w układzie, wzrost ciśnienia w stosunku do mocy wentylatora itp…

Czy wentylatory VENTS można montować w suficie?

Tak, w normalnych warunkach użytkowania domowego, w przypadku montażu w lokalach użyteczności publicznej /nieprzerwane, wielogodzinne działanie/ - niegwarantowane poprawne działanie.

Jaki wentylator można stosować "pod prysznicem"?

Tylko i wyłącznie wentylator niskonapięciowy - 12 V, z montażem transformatora jedynie poza pomieszczeniem.

Co to jest średnica wentylatora?

Wymiar średnicy otworu przyłączeniowego wentylatora do kanału lub otworu wentylacyjnego.

Co to jest wydajność wentylatora?

Jest to zdolność wentylatora do przetłaczania określonej objętości powietrza w jednostce czasu wyrażona w m3/h.

Co to jest spręż wentylatora?

Jest to zdolność wentylatora do wytworzenia ciśnienia dynamicznego do pokonywania oporów przepływu powietrza tłoczonego w systemach wentylacyjnych wyrażona w Pa.

Co to jest opór przepływu powietrza?

Jest to opór wywołujący spadek ciśnienia na na wszystkich elementach składowych systemu wentylacyjnego na skutek tarcia i zawirowań strugi powietrza, który musi byś pokonany przez wentylator wywołujący ruch tego powietrza.

Co to jest krotność wymiany powietrza?

Jest to doświadczalnie ustalona i zalecana krotność wymiany całej objętości powietrza wentylowanego obiektu w ciągu godziny /kubatura w m3 x ilość wymian /h = całkowita objętość wymienianego powietrza w ciągu godziny (m3/h).

Z czego wykonano nasze systemy?

Kanały wentylacyjne wykonane są z PCV, kształtki z PS.

Z czego wykonano nasze kratki?

Kratki i zakończenia wentylacyjne wykonane są z PS lub ABS.

Czy sam dam radę złożyć system wentylacyjny?

Jak najbardziej tak, kanały przycinamy standardowym brzeszczotem do metalu, elementy kanałów i kształtek łączymy wzajemnie "na wcisk" /łączniki typu mufa lub nipel/, bez konieczności klejenia, możliwe dodatkowe lecz niekonieczne opasanie złączy taśmą samoprzylepną PCV /w ofercie/.

Który system lepszy: płaski czy okrągły?

Najważniejszy jest odpowiednio dobrany przekrój kanału do określonych potrzeb. Przy jednakowej powierzchni przekroju preferowany jest przekrój okrągły powodujący mniejsze spadki ciśnień w systemie, jednak ze względów przestrzenno-montażowych możliwe jest zastosowanie zbliżonych parametrami przekrojów prostokątnych.

Czy z systemów można zbudować napowietrzającą "ZETKĘ"?

Tak, preferowanym wymiarowo systemem jest system "MEGADUCT 220x90", z elementów którego można to zbudować.

W jakich temperaturach można stosować systemy?

Zakres temperaturowy dla systemów D&V to od -20 do +60°C.

Czy kanały nadają się do odprowadzania oparów z okapów kuchennych?

Tak gdyż temperatura za wentylatorem w okapie nigdy nie przekracza +60°C.

Co to jest wentylacja naturalna - grawitacyjna?

Jest to wentylacja wykorzystująca naturalne zjawiska fizyczne - różnice ciśnień, różnice temperatur, strefy nasłonecznienia czy występowania wiatrów. Jest to wentylacja całkowicie nieprzewidywalna i niesterowalna, w większości działająca wbrew naszym oczekiwaniom.

Co to jest wentylacja mechaniczna?

Jest to wentylacja wykorzystująca urządzenia wymuszające zaplanowany i ukierunkowany ruch powietrza /wentylatory, centrale wentylacyjne, itp…./ Jest to wentylacja całkowicie i od podstaw przewidywalna i sterowalna, złożona może być z jednego wentylatora lub całego systemu wentylacyjnego kanałów, wentylatorów, urządzeń towarzyszących, itp...

Co to jest wentylacja?

Jest to proces usuwania z pomieszczeń powietrza zużytego, zanieczyszczonego i zastępowania go powietrzem świeżym i czystym.

Rodzaje wentylacji mechanicznej?

Ciągła lub okresowa, ogólna lub miejscowa, nawiewna lub wywiewna lub nawiewno-wywiewna, bezprzewodowa, jedno lub wieloprzewodowa.

Co to jest centrala wentylacyjna?

Jest to autonomiczne urządzenie złożone z wentylatora nawiewnego i wywiewnego, wmontowane w system wentylacyjny, podlegające sterowaniu dla zapewnienia wymaganych parametrów wymienianego powietrza.

Co to jest rekuperacja?

Rekuperacja czyli odzysk ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń i transfer tej energii do mas powietrza zimnego nawiewanego dokonuje się w tzw. wymiennikach - rekuperatorach /krzyżowe, przeciwprądowe, obrotowe/ stanowiących integralną część central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.

Rodzaje wymienników ciepła stosowane w centralach wentylacyjnych z wymiennikiem ciepła

Wymienniki: krzyżowe do 65% sprawności odzysku ciepła, przeciwprądowe do 85% sprawności, obrotowe - rotacyjne do 95% odzysku ciepła.

Wymagania wentylacyjne dla pomieszczeń

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego określony przez strumień powietrza usuwanego powinien wynosić w przeliczeniu na 1 osobę: w kuchni z oknem i kuchenką gazową lub węglową - 70 m3/h, z kuchenką elektryczną 50 m3/h, w łazience - 50 m3/h, w WC - 30 m3/h, w pomieszczeniu pomocniczym bez okna - 15 m3/h, w pokoju mieszkalnym 30 m3/h.

Gdzie zamontować wentylator?

W przypadku wentylacji miejscowej obsługiwanej przez wentylator w pomieszczeniu, stosujemy zasadę maksymalnego oddalenia wentylatora od nawiewnika, z sugestią montażu wentylatora w strefie podsufitowej.

Jak dobrać wentylator?

Doboru wentylatora dokonujemy w oparciu o wiedzę o całkowitym zapotrzebowaniu objętości wymienianego powietrza w obiekcie w ciągu 1 godziny /kubatura x krotność wymiany/. Z wykresu charakterystyki wentylatora: zdolność sprężania (Pa) w funkcji wydajności (m3/h) wyznaczamy punkt, który spełni nasze wymogi tych dwóch parametrów.

Co to jest charakterystyka wentylatora?

Jest to graficzny obraz parametrów wentylatora, obrazujący jego wartość sprężu (Pa) - zdolności do przetłaczania powietrza w poziomie, w zależności od jego wydatku (m3/h) w tym samym momencie.

Co to jest wilgotność względna?

Jest to stosunek rzeczywistej zawartości pary wodnej do maksymalnej wyrażony w %, gdzie maksymalna ilość pary - stan nasycenia to 17,6 g w 1 m3.

Ogólne zasady doboru systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego

1. zasada minimalnej długości kanałów /nawiewnych i wywiewnych - obniżenie spadków ciśnień/ oraz unikanie ostrych załamań ich linii przebiegu,
2. powietrze wyciągamy z: kuchni, łazienek, toalet, garderob,
3. powietrze dostarczamy do: sypialni i pokojów dziennych,
4. dla poprawnej cyrkulacji powietrza w obiekcie stosujemy tuleje w drzwiach lub podcięcia stolarki drzwiowej,
5. zapewniamy należyte oddalenie czerpni od wyrzutni, 6. nie włączamy okapu kuchennego w system wentylacji /wilgoć, zapachy, zatłuszczenie/.

Czy projektując dom warto przewidzieć wentylację?

Oczywiście: świeże i czyste powietrze to nasze zdrowie, komfort i łatwość regeneracji sił oraz zapobieganie degradacji infrastruktury budowlanej naszego domu /wilgoć, grzyb, itp…./

Co daje odzysk ciepła - rekuperacja?

Obniżenie kosztów ogrzewania budynku na drodze odzysku części energii cieplnej z powietrza usuwanego i transferu tej energii do powietrza nawiewanego - odzysk części raz poniesionych kosztów.

Czy wentylacją mechaniczną można sterować?

Oczywiście: każdy wentylator lub centrala wentylacyjna jest urządzeniem podlegającym regulacji wydajnością - czyli w pełni sterowalną.

Co jest źródłem hałasu w systemie wentylacyjnym?

Źródłem hałasu są: szumy wentylatorów, szumy powietrza przy przepływie przez zbyt małe przekroje przewodów lub zbyt wysokie prędkości wypływu powietrza z kratek i nawiewników.

Ile kosztuje system wentylacji z odzyskiem ciepła dla średniego domu?

Jest to kwota trudna do jednoznacznego określenia, jednak dla domu o pow. ok. 150 - 200 m2 może kształtować się od 10.000 do 30.000 złotych w zależności od standardu zastosowanych elementów i kosztów robocizny. Pamiętać należy, iż zakup samego rekuperatora to kwota od 3.000 do 10.000 zł, + kanały izolowane + osprzęt.

Czy warto w systemach wentylacyjnych stosować kanały izolowane?

Jak najbardziej tak, kanały izolowane, bez względu na miejsce ich zamontowania zapobiegają skraplaniu się pary wodnej z powietrza, tłumią szumy przepływu powietrza w kanałach.

Szanowny Kliencie,

Od 25.05.2018 roku weszły nowe regulacje o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Wymaga to od nas dostosowania się do nowych przepisów przy uwzględnieniu istniejących regulacji m. in. dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.

Wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Vents Group Sp. z o.o.. z siedzibą w Niepruszewie (64-320 Niepruszewo), przy ul. Brzozowej 8, KRS 0000101666. Dodatkowe dane do kontaktu: e – mail: kontakt@vents-group.pl. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym czasie za pomocą poczty elektronicznej. Państwa dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Podstawą prawną naszych działań jest Państwa dobrowolna zgoda oraz potrzeba realizacji współpracy handlowej oraz w zakresie serwisu.

Pracujemy na danych otrzymanych od Państwa. Staramy się zawsze ograniczać do pracy na minimalnym potrzebnym zakresie danych. Dane przechowujemy do chwili cofnięcia zgody oraz później, w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oraz w związku z zabezpieczeniem roszczeń. Dane niepotrzebnie zostaną niezwłocznie, skutecznie usunięte. Podanie danych jest dobrowolne jednakże jest nam niezbędne do realizacji współpracy handlowej.

Zgoda może być odwołana w każdym czasie, wystarczy się z nami skontaktować – kontakt@vents-group.pl. Wycofanie zgody jest wolne od wszelkich opłat.

Akceptuję Przypomnij później

Strona wykorzystuje pliki cookies

Korzystamy z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Kliknij przycisk, aby zaakceptować.

Akceptuję